Doç. Dr. Bahar GÖKTÜRK

Çocuk Allerji

Doç. Dr. Bahar GÖKTÜRK

Çocuk Allerji

0 332 257 06 06


Eğitim


      1999 - 2004

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde ihtisas'ını tamamladı.

     
      1992 - 1998

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

     

Deneyim


      2009 - 2013

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilimdalı.

     
      2004 - 2009

Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi Pediatri Anabilimdalı.

     
      1999 - 1999

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Bilimdalı

     
      1999 - 2004

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Pesiatri Anabilimdalı.

     

Ödüller ve Belgeler


     

Projelerde Yaptığı Görevler :

  1. DiGeorge Sendromlu Hastaların Klinik ve Laboratuvar Özellikleri ile Genotip-Fenotip İlişkisi. Proje NO: 2011/228. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Etik kurulu. Proje yürütücüsü.
  2. Pandemik H1N1 enfeksiyonlu çocuklarda prognostik faktörler ve tedavide intravenöz immunglobulin replasmanının yeri. Proje NO: 2012/83. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Etik kurulu. Proje yürütücüsü.
  3. CD3 gamma eksikliği olan hastalarımızın değerlendirilmesi. Proje NO: 2013/537. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Etik kurulu. Proje yürütücüsü.
  4. DiGeorge Sendromlu Hastaların Göz Bulgularının Değerlendirilmesi. Proje NO: 2014/234. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kurulu. Proje yürütücüsü.
  5. Pandemik H1N1 enfeksiyonlu çocuklarda radyolojik bulgular. Proje NO: 2012/80. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Etik kurulu. Yardımcı araştırmacı.
  6. Vernal keratokonjonktivitli hastalarda sistemik atopi ve immünglobulin eksiklikleri. Proje NO: 2012/178. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Etik kurulu. Yardımcı araştırmacı.
  7. Süt çocuğunun geçici hipogamaglobulinemisinde CD19 kompleksi.  Proje NO: 2007/176 . Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Etik kurulu. Yardımcı araştırmacı.

8)      Konya ilinde kırsal ve kentsel alanlarda alerjik hastalıkların oranlarının karşılaştırılması. Proje NO: 2009/112. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik kurulu. Yardımcı araştırmacı. 

9)       Hipogamaglobulinemili çocukların değerlendirilmesi. Proje NO: 2009/214. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Etik kurulu. Yardımcı araştırmacı.

 

Ödüller:

1)      Türk Pediatri Kurumunun düzenlediği 2009 YILI Sezai Bedrettin Tümay Armağanı İkincilik Ödülü. Süt Çocuğunun Geçici Hipogammaglobulinemisinde CD19 Kompleksi. Hasibe Artaç, Reyhan Kara, Bahar Göktürk, İsmail Reisli.

2)      XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 3-7 Kasım 2010, Aeropalinoloji Poster Birincilik Ödülü. Konya ve Ankara İli Atmosferindeki Ağaç, Çayır ve Otsu Taksonlara Ait Polen Sayısının Allerjik Hastalıklar İçin Risk OlarakTanımlandığı Günlerin Meteorolojik Faktörler Açısından Analizi. İlginç Kızılpınar, Cahit Doğan, S. Tolga Yavuz, Hasibe Artaç, Ümit Şahiner, Betül Büyüktiryaki, Bahar Göktürk, İsmail Reisli, Cansın Saçkesen, Ayfer Tuncer.

             3) XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Klinik İmmünoloji-2 Poster Birincilik Ödülü.Kombine İmmün Yetmezlik Olgularının Yıllar İçinde Sağkalım Oranları. Mine Kıraç, Sevgi Keleş, Bahar Göktürk, Hasibe Artaç, İsmail Reisli

     

Tezler


     

Uzmanlık Tezi:

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Ağır Kombine İmmün Yetmezlikli 31 Hastanın Klinik, İmmünolojik Değerlendirilmesi ve Transplantasyon Sonrası İmmün Rekonstitüsyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2003 (Danışman: Prof. Dr. İlhan Tezcan).

Yan Dal Uzmanlık tezi:

Digeorge Sendromlu Hastaların Klinik ve Laboratuar Özellikleri ile Genotip-Fenotip İlişkisi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, 2012 (Danışman: Prof. Dr. İsmail Reisli)