Kalite Yönetimi

Hastane Kalite Yönetim Birimi


KALİTE  YÖNETİM BİRİMİ YAPILANMASI

HASTANE KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

Hastanemiz , Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite standartlarına ve TSE EN:9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına uygun olarak Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını , sağlık hizmet sunumuyla ilgili yayınlanmış mevzuatlar başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmet Kalite Standartları (SHKS) ve TSE EN:9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartları çerçevesinde sürdürmektedir.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ OLARAK;

Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları ve TSE EN:9001 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,

Bölüm hedeflerine, indikatörlere, göstergelere yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek.

İç tetkikler ve özdeğerlendirmeler sonucunda hastanedeki mevcut sorunları tespit etmek, öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak.

 Hasta/hasta yakını  ve çalışan memnunıyet anket sonuçlarını değerlendirmek.

Birim kalite sorumlusu tarafından takip edilen düzeltici,  iyileştirici faaliyetleri değerlendirmek.

Yeni  ve yürürlükteki standartlarda  ve mevzuatlarda  olabilecek değişikliklerin takibini yapmak.

Yasal mevzuatlarla ilgili kurum içi çalışmaları (kurum denetimleri, tescil, ruhsat, izin, lisans vb.)  koordine etmek

Kalite Yönetim Sistemi ve SHKS ile ilgili eğitim faaliyetlerini Eğitim Koordinatörünün Görev Tanımı kapsamında gerçekleştirmek.

Resmi kuruluşlar tarafından istenen istatistikî verilerin hazırlanması ve ilgili kurumlara gönderilmesini üst yönetim bilgisi ve onayı dahilinde  gerçekleştirmek.

Her ay Sağlık Bakanlığının istediği istatistikî verilerin ilgili kuruluşların web sitesinden girişlerini yapmak. 

Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları ve TSE EN:9001 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde hazırlanan; Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek, yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek.

Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirmek.

SHKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak ve toplantıların takibini yapmak.

Hasta ve Çalışan Güvenliğine yönelik olarak koruyucu ve önleyici faaliyetlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve uygulanması çalışmalarını ilgili birimlerle  yönlendirmek ve denetlemek, uygulamaların yasalara uygun olarak yürütülmesin sağlamak.