Kurumsal

Misyon & Vizyon


Misyonumuz (Görevimiz) 
Ülkenin sağlık gereksinimlerini, etik ilkelerden asla ödün vermeden çağdaş tıp biliminin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış uzman kadromuz ile tüm kaynakları etkin kullanarak, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, bilimsel temele dayalı, güvenilir, güler yüzlü, yüksek kalite standartlarında sağlık hizmeti sunmaktır.


Vizyonumuz (Amacımız) 

Güveni, saygınlığı ve hasta mahremiyetini temel ilke edinmiş, bu doğrultuda tüm çalışanları ile takım olarak çalışan, kurumsal kimliği ile öne çıkan, uluslararası alanda tıbbın ulaştığı en üst düzeydeki uygulamaları takip ederek, yurt içinde ve yurt dışında sağlık kurumlarıyla hizmet gücünü birleştirip dünya standartlarında çağdaş sağlık hizmeti sunan bir kuruluş olmayı sürdürmek.

Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Sağlık Kuruluşları Temel Değerleri

 • Hasta haklarına saygı
 • Tıbbi etik kurallara bağlılık
 • Dürüstlük
 • Bilgi
 • Araştırmacılık
 • Yeniliklere açık
 • Sorumluluk
 • Duyarlılık
 • Vefa
 • Şeffaflık
 • Katılımcılık
 • Takım ruhu
 • Birbirimize güvenmek

Hastalarımız için

 • Hasta Haklarına saygılı olmayı,
 • Her hastamızı bir birey olarak kabul etmeyi ve kendilerini özel hissettirmeyi,
 • Kaliteli hizmet sunmak için gerekli sistemi oluşturmayı,
 • Bilgi edinmenin hastaların en doğal hakkı olduğunu ve bunun tedaviyi kolaylaştıran bir unsur olduğunu unutmamayı.

Çalışanlarımız için

 • Eğitime önem vermeyi ve daha fazla eğitim ve araştırma imkanı sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın fikirlerine saygı göstermeyi, önerilerinden yararlanmayı
 • Memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi

Kurumumuz için

 • Etik Kurallara uymayı,
 • Bilimin gerektirdiği kanıta dayalı tıbbı uygulamayı,
 • Toplum sağlığı için gerekken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmayı,
 • Kurumumuz sistemini sürekli sorgulamayı ve iyileştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Sağlık Kuruluşları Kalite Yönetim Temsilciliği 5 farklı birim ile hizmet vermektedir.

 • Sağlık ve Eğitimde Kalite ve Akreditasyon faaliyetleri, Performans Değerlendirme ve Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri
 • Kalibrasyon Ünitesi
 • İstatistik Birimi
 • Hizmet- içi Eğitim Koordinatörlüğü
 • Dokümantasyon ve Form Geliştirme ve İzleme Birimi

Bu birimlerde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır. 

1-Sağlık ve Eğitimde Kalite ve Akreditasyon faaliyetleri, Performans Değerlendirme ve Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri 
Kurumlarımızda, ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi Standardı çerçevesinde, kalite ile ilgili faaliyetlerin ve ilgili sonuçların planlanan düzenlemelere uygunluğunu doğrulamak amacı ile Kalite Yönetimi Sisteminin etkinliğinin tayini ve devamı için tüm üniteler kapsamında kuruluş içi kalite tetkikleri (öz değerlendirme) gerçekleştirilmekte idi. 2008-2009 döneminde ISO:9001’in yeni versiyonunun yayınlanması ile tüm kuruluşlarımızın yeni versiyona geçiş çalışmaları başlatılmış ve bu yıl içerisinde hemen hemen tüm sağlık kuruluşlarımız ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi’ne geçişi sağlanmıştır. Yılda iki kez altışar ay ara ile yapılacak olan denetimler ile tüm bölümlerin süreçleri gözden geçiriliyor. En az iki kişiden oluşan ekipler tüm alanları denetleyerek objektif bir değerlendirme yapıyor. Ayrica sistem ilk olusturuldugu yillardan itibaren Uluslararasi standartlarda dikkate alinmis ve bu standartlar ve ölçülebilir elemanlar bu standartların içerisine entegre edilmiştir. 

2- Kalibrasyon Ünitesi 
Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Sağlık Kurumlarında kullanılan ölçme ve test ekipmanının kalibrasyonu için kriterlerin oluşturulması ve kalibrasyon gerektiren teçhizatın belirlenen şart ve periyotlarla kalibre edilmesinin sağlanması amacıyla 1997 yılında Başkent Üniversitesi Toplam Kalite Yönetimi Merkezi bünyesinde bir Kalibrasyon Ünitesi kurulmuştur. O tarihten bugüne kadar TS-EN ISO/IEC 17025 standardı temel alınarak, uzman kişiler tarafından yerinde hizmet ilkesiyle hizmet veren tam donanımlı bu ünite yapılan protokoller dahilinde; Başkent Üniversitesi Hastanesi ve bağlı kuruluşlarındaki kullanılan cihaz ve teçhizatların kalibrasyon hizmetini sürdürmektedir. Bu kapsamda yılda 5000 den fazla tıbbi cihazın kalibrasyonu bu birim tarafından gerçekleştirilmektedir. 

3-İstatistik Birimi 
Sağlık Bakanlığının on-line olarak Bakanlığın ilgili birimlerine gönderilmesini istediği tüm hastane istatistikleri (poliklinik sayıları, yatan hasta sayıları, radyoloji, nükleer tıp, biyokimya laboratuarı tetkik sayıları, mikrobiyoloji tetkik sayıları, ameliyat sayıları, diyaliz sayıları, doğum sayıları, ağız ve diş polikliniği istatistikleri, exitus sayıları, kan merkezi dataları, bina bilgileri, bilişim bilgileri, personel sayısı, acil birimi, yoğun bakımlara ait bilgiler, cihaz sayıları v.s.), ayrıca kurum dışından istenen, örneğin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüklerinin istediği her türlü istatistikî bilgi toplanmakta, değerlendirilmekte ve istenilen rapor ve formatlarda ilgili yerlere dağıtılmaktadır. Bu uygulama Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Sağlık Kuruluşları Kalite Yönetim Temsilciliği tarafından Başkent Üniversitesine bağlı tüm sağlık kuruluşları, araştırma ve uygulama merkezleri için ayrı ayrı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca hizmet yeterlilik analiz kapsamında kurum bünyesinde iç müşteri (tükenmişlik anketi, iç müşteri memnuniyet anketi) ve dış müşteri memnuniyeti (her ay poliklinik ve yatan hasta memnuniyet anketi, acil poliklinik anketi) araştırmalarını yapar, analizlerini gerçekleştirerek üst yönetime sunulmaktadır. Bölümlere ait memnuniyet anketlerinin (beslenme ve diyet ünitesi, biyomedikal ve kalibrasyon ünitesi, kan merkezi v.s.) analizleri raporlaştırılarak ilgili bölümlere yollanmaktadır. Hasta ve Hasta yakınlarının şikâyet ve/veya önerilerini yazdığı öneri ve görüş formlarını değerlendirerek Hasta Hakları birimine gönderilmektedir. 

3- Hizmet- içi Eğitim Koordinatörlüğü 
Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Hizmet-İçi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından personelin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve eğitimlerin etkin, tüm personele yayılarak ve her personelin mesleki gelişimine katkıda bulunacak şekilde uygulanması gerçekleştirilmektedir. Tüm kurumlarımızda hizmet içi eğitimleri ve birim/bölüm tarafından planlanan, gerçekleşen, Eğitim Koordinatörlüğü'ne onaylatılan ancak, gerçekleşmeyen eğitimler izlenmekte ve gerçekleşmeme nedenleri araştırılmaktadır. Özellikle destek ve idari birimlerde verilen eğitimlerin etkinliği belirlenen bir sistem doğrultusunda ölçülmektedir. Tüm birimlerde verilen eğitimlerin etkinliği değerlendirilmekte, gerektiğinde verilen eğitimler tekrarlanmaktadır. Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Sağlık Kuruluşları ile Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Başkent Üniversitesine bağlı eğitim kuruluşları ve fabrikalar bünyesinde bulunan personel, hizmet-içi eğitim koordinatörü tarafından sürekli kalite iyileştirme ilkeleri, problem çözme teknikleri ve araçları, istatistiksel süreç kontrol, insan ilişkileri, iletişim, motivasyon, liderlik, etkili takım çalışması, zaman yönetimi ve temel ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi konularında eğitilmektedir. 

4- Dokümantasyon ve Form Geliştirme ve İzleme Birimi 
Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Sağlık Kuruluşları ile Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde yer alan tüm formların gözden geçirilmesi, izlenmesi, geliştirilmesi, yayınlanması ayrıca sistem içerisinde dokümante edilmesi gereken tüm prosedürler, politikalar, talimatlar gibi yayımlanan doküman, revize edilen doküman, iptal edilen doküman, revize edilen form ve iptal edilen formların takibi Kalite Yönetim Temsilciliği bünyesinde yer alan birim tarafından gerçekleştirilmekte ve takip dilmektedir.