Kardiyoloji

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı kurulduğu günden bu yana her geçen gün gelişerek en üst düzeyde klinik, akademik ve bilimsel hizmetler sunmaktadır. Bugüne kadar anabilim dalımız onbinlerce hastanın sağlığına kavuşmasına, birçok genç kardiyolog hekimin yetişmesine ve dünyanın en önde gelen bilimsel yayınlarında yer alan araştırmalarıyla da tıbbın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Başkent Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik kurulunun Türkiye'de ilk Kurum Uzmanlık Eğitimi Programı Yeterlilik Belgesini alan dört kurumdan birisidir.
 

KLİNİK HİZMETLER
Anabilim Dalımızda kardiyoloji alanındaki tüm klinik uygulamalar başarıyla gerçekleştirilmektedir. Ankara merkezinin yanı sıra Adana, Konya, Alanya, İstanbul ve İzmir Uygulama ve Araştırma Merkezlerindeki öğretim elemanları ile birlikte toplam 6 profesör, 15 doçent, 4 yardımcı doçent ve 14 uzmandan oluşan akademik kadromuz ve 13 araştırma görevlimiz günün 24 saati hastalarımıza tüm merkezlerimizde hizmet vermektedir. Rutin muayene ve kontrollerin dışında teknolojik imkanlardan yararlanılarak birçok tetkik yöntemi ile hastalarımız değerlendirilmektedir. Sürekli yenilenen ekokardiyografi cihazlarımız ile hastalarımız dünyadaki en son tekniklerle incelenmektedir. Uzun süreli ambulatuar elektrokardiyografik kayıt ve hadise kaydedici cihazlarımız hastalarda zaman zaman ortaya çıkan yakınmaları bile sağlıklı olarak değerlendirmemize yardımcı olmaktadır. Gelişmiş efor testi cihazlarımız koroner arter hastalığı tanısında girişimsel olmayan bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

Bilindiği üzere Türkiye de dahil olmak üzere tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kalp hastalıklarından ölümler en önemli ölüm nedenidir. Bu toplumsal problemin en önemli nedenleri ateroskleroz (damar sertliği), hipertansiyon (kan basıncı yüksekliği) ve hiperlipidemidir (kan yağlarının yüksekliği). Bu bilinçle anabilim dalımız klinik hizmetlerinde, bu hastalıkların önlenmesi ve kalp sağlığının korunmasını öncelikli olarak hedeflemektedir.

En sık gözlenen kalp hastalığı koroner arter hastalığıdır. Ayrıca kalp kapak hastalıkları da ülkemizde hala önemli bir problem olarak göze çarpmaktadır. Bu hastaların tanı ve tedavisinde hastanemiz kalp kateterizasyonu ve anjiyografi ünitesi çok uzun süredir hizmet vermektedir. Genişletilmiş, geliştirilmiş ve yeni donanımı sayesinde en güncel tanı ve tedavi girişimlerine olanak veren bu ünitede, konusunda deneyimli bir yardımcı sağlık personeli ekibi hizmet vermektedir. Çok uzun yıllardır hem tanı hem tedavi amaçlı girişimsel işlemlerle uğraşan öğretim üyeleri kalp kateterizasyonu ve anjiyografi laboratuvarında aktif olarak görev yapmaktadır. Bu laboratuvarda hastalara koroner anjiyografi yapılmaktadır. Rutin kalp kateterizasyonu, koroner anjiyografi, balon anjiyoplasti ve stent uygulaması dışında mitral ve pulmoner balon anjiyoplasti, atriyal septal defekt kapatılması gibi işlemler de başarıyla uygulanmaktadır. Girişimsel kardiyoloji alanındaki her yenilik laboratuvarımızda hemen uygulanabilmektedir.

Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi ünitesi içinde ritim bozukluğu olan hastaların tanı ve tedavi işlemlerinin yapıldığı bir elektrofizyoloji ünitesi yer almaktadır. Çarpıntı yakınmalarının değerlendirildiği bu ünitede her yıl yüzlerce hastanın ritim bozuklukları çeşitli ablasyon yöntemleri ile tedavi edilmektedir. Ani, beklenmedik kalp ölümü ülkemizde her yıl 100,000 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmaktadır. Bu durum kalp pili benzeri bir cihaz olan implante edilen kardiyoverter defibrilatör takılmasıyla önlenebilmektedir.

Ankara Merkezi dışında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin diğer hastanelerinde de en üst düzeyde kardiyolojik hastalıklar için hizmet verilmektedir. Adana, Konya, Alanya ve İstanbul hastanelerimizde Ankara hastanemiz için bahsedilen tüm tanı ve tedavi yöntemleri başarıyla uygulanmaktadır. Bu yöntemler Ankara hastanemizde olduğu gibi diğer merkezlerimizde de alanlarında iyi bilinen, bilgili ve deneyimli öğretim üyeleri önderliğinde uygulanmaktadır. Bir bütün olarak düşünüldüğünde Başkent Üniversitesi Hastaneleri, Türkiye'de en fazla sayıda hastaya kardiyolojik yönden hizmet sunan kuruluştur. Ayrıca hastanelerin aynı bünye içinde yer alması ve birbiriyle sürekli yakın ilişki içinde olması nedeniyle farklı hastanelerimizden hizmet alan hastaların takipleri süreklilik göstermektedir.

Çalışma Alanları ve Bilimsel Etkinlikler
Anabilim dalımız ülkemizdeki Kardiyoloji merkezleri arasında akademik faaliyetler açısından çok seçkin bir yere sahiptir. Her yıl dünyaca kabul edilmiş önemli bilimsel tıp dergilerinde Kardiyoloji Anabilim dalında gerçekleştirilen yüzlerce araştıma yayınlanmaktadır. Tüm hastanelerimizde görev yapan öğretim üyelerimizin önderliğinde ve üniversitemizin katkılarıyla gerçekleştirilen bu faaliyetler bizden çok daha fazla öğretim üyesine sahip birçok üniversitenin bilimsel faaliyetleriden hem sayı hem de kalite olarak daha yüksektir. Başkent Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı ülkemizde en çok uluslararası yayın yapan merkezler arasında yer almaktadır.

 

KALP YETMEZLİĞİNDE YENİ TEDAVİ YÖNTEMİ:

KALP YETMEZLİĞİNDE PİL TEDAVİSİ

Kalp yetmezliği tedavisindeki önemli gelişmelere rağmen halen önemli bir hastalık ve ölüm  nedeni olmaya devam etmektedir. Günümüzde kalp yetersizliği tedavisindeki en yeni ve önemli gelişmelerden biri, kalp yetmezliğinde üç elektrodlu pil tedavisi olarak da bilinen kardiyak resenkronizasyon tedavisi uygulamasıdır. Bu şekilde tedavi, seçilmiş hasta grubunda fonksiyonel kapasiteyi ve yaşam kalitesini  yükseltmekte, ömrü uzatmaktadır.         

Kalp yetmezliğinin nedenlerinden biri ventriküler dissenkronizasyon olarak bilinen, kalbin duvarlarının farklı zamanlarda kasılmasıdır.  Ventriküler dissenkronizasyon sonucunda sol kalp doluşu ve kalp duvarlarının eş zamanlı koordine olarak kasılmaması nedeni ile kalbin kanı fırlatma oranı düşmektedir. Kalp yetersizliğinin ileri evrelerinde bu durum düşük tansiyona, akciğerde su toplanması neticesinde nefes darlığına, karaciğer ve bağırsaklarda sıvı göllenmesine bağlı olarak karın ağrısı, iştahsızlık, beslenme bozukluğu ve zayıflamaya; yine bacaklarda kanın göllenmesine bağlı olarak bacaklarda şişlik ve ayak ödemine neden olmaktadır. Daha ileriki zamanlarda kalp kan atımının çok azalması nedeni ile tansiyon düşmekte böbrek kanlanması bozulmakta neticede böbrek yetmezliği gelişmektedir. Vücut için gerekli olan kanı pompalayamayan kalp, hareketi sağlayan el kol ve bacaklara da kan gönderememektedir. Dolayısıyla halsizlik, hareket kısıtlılığı, yürümekle nefes darlığı gözlenmektedir. 

        

 Kalp yetmezliğinde pil tedavisi; genellikle köprücük kemiğinin altına yerleştirilen bir pil ve bu pilden çıkan üç kablodan oluşan bir sitemdir. Bu kabloların bir sol kulakçığa, diğeri sağ karıncığa, bir diğeri sol karıncık toplardamarı içerisine yerleştirilir. Kalbin boşluklarının sırasıyla ve kalp duvarlarının koordineli olarak eş zamanlı çalışmasını sağlayan bu cihaz aynı zamanda ölümcül olabilecek ritim bozukluklarını saptayıp otomatik olarak hastaya şok verebilmektedir. Böylece hastanın ölümcül ritminin düzelmesini ve hastanın yaşama dönmesini sağlamaktadır. Bu kalp pili, kalbin yeniden doğru şekilde çalışmasını ve vücut için yeterli kanı pompalayabilmesini sağlar.

Kardiyak resenkronizasyon tedavisi diğer bir isimle kalp yetmezliğinde pil tedavisi kalp yetmezliği şikayetlerini azaltmakta, yürüme mesafesini arttırmakta, kalp yetmezliğine bağlı hastane yatışlarını ve ölüm oranını azaltmaktadır.