Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Ameliyathane: Anesteziyoloji ekibi cerrahi ve kadın-doğumla ilgili işlemler için klinik anestezi hizmeti sağlar. Anesteziyologlarımız akut ve kronik ağrı tedavisinin yanı sıra pediyatrik, kalp-damar, kadın-doğum, torasik, beyin cerrahisi, bölgesel anestezi, organ nakli ve günübirlik cerrahi anestezisinde deneyim sahibidir.

Ameliyathane Dışı: Ekibimiz ağır hastalarda rutin bakım için uygun monitorizasyon cihazlarını kullanır ve çocuklarda sedasyon için güvenli teknikleri uygular. Ek olarak, kadınlarda ameliyat sonrası ağrı kontrolünde; ve doğumda, doğum sonrası dönemdeki ağrı tedavisinde rol alır. Ekibimiz geleneksel olan ameliyathane ortamları dışındaki tanısal ve tedavi amaçlı girişimlerdeki hastaları değerlendirir ve hizmet sunar. İstendiğinde anestezi ekibi tanısal ve tedavi amaçlı girişimlerde bilinçli veya derin sedasyon, bölgesel anestezi veya genel anestezi uygular. Bu tanısal işlemler örnek olarak magnetik rezonans görüntüleme (MR), bilgisayarlı tomografi (BT), sintigrafi, kemik iliği biopsisi, endoskopik işlemler, girişimsel radyoloji ve kardiyak kateterizasyon sayılabilir. Tedavi içerikli işlemler olarak intraserbral embolizasyon, transvasküler intrahepatik şant yerleştirilmesi ve minör cerrahi girişimler sayılabilir. Hastanın durumuna göre bu işlemler radyoloji laboratuvarı, işlem odası, muayene odası, endoskopi veya kardiyak kateterizasyon laboratuvarlarında gerçekleştirilebilir. Ayrıca standart anestezi değerlendirmesine aday olmayan hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesine konsülte edebiliriz.

Ameliyat Öncesi Değerlendirme: Ekibimiz karmaşık medikal problemleri olan hastaları 2 hafta öncesine kadar cerrahi öncesi değerlendirmektedir. Bu konsültasyon sırasında hastanın cerrahi hakkında fikir sahibi olması sağlanır ve hasta uygulanacak anestezi türü, kullanılacak özel teknikler ve kullanılacak ilaçlar hakkında bilgilendirilir. Bu konsültasyon ile hastaya uygulanabilecek ameliyat sonrası ağrı tedavisi seçeneklerinin sunulması sağlanır. Özelliği Olan Ameliyatlar: Kardiyak anestezi ekibi kalp nakli, kalp ve akciğer cerrahisi, kalbe yardımcı cihaz yerleştirilmesi gibi durumlara anestezi hizmeti sunar. Ameliyat sonrası ağrı için spinal kaviteye analjezik ilaçlar uygulanabilmektedir. Nöroanestezi ekibi tanı veya tedavi amaçlı kafa içi ve omurilik ile ilişkili cerrahi işlemlerde anestezi hizmeti sunmaktadır. Transplantasyon anestezisi ekibi karaciğer, böbrek, akciğer ve kalp nakli ameliyatlarına anestezi hizmeti sunar, gerekirse yoğun bakımda ameliyat sonrası bakım ile ilgilenir.

Ağrı Ünitesi: Kronik ağrı hastanın normal yaşantısını ve fiziksel ve duygusal olarak iyi olma halini etkileyen devamlı ağrı durumudur. Geleneksel medikal veya fiziksel tedaviden fayda görmeyen hastalar daha geniş ağrı tedavisi almaya adaydırlar. Başkent Üniversitesi Ağrı Ünitesi ayaktan hastaların ağrısı için tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Doktorlar her hastayı bireysel olarak değerlendirir ve tedavi eder. Ekibimiz her hasta için özel tedavi programı uygular. Cerrahi veya kadın-doğum nedenli ağrılı durumlar için ağrısız ve stressiz bir hastane deneyimi sunulur. Ameliyat öncesi konsültasyon sırasında anesteziyolog ile hasta ameliyat sonrası analjezi tedavisini tartışır. Mevcut analjezi tedavileri periferik sinir blokları, pleksus blokları, epidural ve intratekal opioid uygulanması, devamlı opioid infüzyonu ve hasta kontrollü analjezi gibi seçenekleri içerir.

Yoğun Bakım Ünitesi: Yoğun bakım ekibi cerrahi olan veya cerrahi olmayan hayatı tehdit altında olan hastalarda devamlı tedavi hizmeti sunar. Anesteziyoloji bölümüne ait yoğun bakımda 6 yatak vardır. Ayrıca yoğun bakım ekibi diğer yoğun bakımlardaki hastalar için konsültasyon hizmeti sunar.

Diğer Hizmetler: Anestezi ekibi acil servise, ameliyathaneye veya yoğun bakıma nakledilen travmalı hastaların uygun bir şekilde anestezi hizmetlerini verir. Ayrıca bir alarm sistemi aracılığıyla acil serviste ve tüm hastanede temel ve ileri yaşam desteği hizmetlerini verir.